22 Şubat 2016 Pazartesi

Hicr s. 9. Ayetinde Korunan Zikir, Hadisler ve Sünnet mi?

İslam düşüncesinde "Hadis" ve "Sünnet", aidiyeti Muhammed (a.s) a atfedilen söz ve fiillere verilen bir isimdir. Ancak bu söz ve fiillerin , İslam düşüncesi içinde nasıl bir konuma sahip olması gerektiği konusunda öne çıkan baskın görüş , bir çok problemi beraberinde getirmiştir. Özellikle hadislerin toplanmış olduğu kitaplara yüklenmiş olan misyon , bu kitapları Kur'ana denk tutma düşüncesi ile birlikte , Kur'anın dahi önüne geçirerek , dinde belirleyiciliği bu kitaplara havale etmiş, ve dinde çok başlılığın getirdiği düşünce ve inanç problemlerini ortaya çıkararak , büyük bir kaosa sebep olmuştur.

Muhammed (a.s) a atfedilen söz ve fiillerin Kur'ana denk tutulma düşüncesinin ihtiyacı olan desteğin bir kısmı uydurma rivayetler , diğer bir kısmı da bazı Kur'an ayetlerinin bu düşünce doğrultusunda tevil edilmesi sonucunda bulunmuş ve , Muhammed (a.s) ın söz ve davranışlarının "Vahiy" olduğu düşüncesi, öne sürülen deliller ile sağlam zannedilen fakat temelinde yalan , iftira ve tahrif yatan bir zemine oturtulmuştur. 

Böyle bir temel üzerine bina edilmiş bu görüşün delillerini, bazı yazılarımızda ele almaya çalışarak, ne kadar sağlam !! oldukları konusundaki düşüncelerimizi paylaşmaya çalışmıştık. Bu yazımızda , sünnet ve hadisin vahiy olduğu düşüncesine, Hicr s. 9. ayeti üzerinden getirilmek istenilen delili ele alarak, bu delilin ne kadar sağlam olduğu konusundaki düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. 

[015.009] Hiç şüphe yok ki o zikri, Biz indirdik, onu koruyacak olan da Biz’iz.

Hicr s. 9. ayetinde , Allah (c.c) "Ezzikr" adını verdiği Muhammed (a.s) a indirdiği şeyi (inenin ne olduğu konusunda şimdilik fikir serdetmeyerek bunu yazının sonuna saklayacağız) koruyacağını vaat etmektedir. 

"Ehli Hadis" fırkası mensuplarınca , Hicr s. 9. ayetindeki "EZZİKR" kelimesi ile ifade edilen şeyin KURAN DEĞİL , Kur'an dışında indiği iddia edilen HADİS ve SÜNNET olduğu ileri sürülerek , Hicr s. 9. ayetinin HADİS ve SÜNNETİN KORUNDUĞUNA dair bir delil olduğu iddiası dile getirilmektedir. 

Bu ayet içinde "Kur'an" kelimesi yerine "Ezzikr" kelimesinin geçmesi , ehli hadis fırkası tarafından Kur'an dışında inen ayrı bir şey olduğu düşüncesini kuvvetlendirdiği düşünülerek , "Allah (c.c) Hicr s. 9. ayetinde sünnet ve hadisi koruduğunu bildirmektedir" iddiasının dile getirilmesine sebep olmuştur. 

Hicr s. 9. ayetinde geçen "Ezzikr" kelimesinin Kur'an olmadığı iddiası , Kur'an bütünlüğü gözetilmeden ön yargılı bir biçimde , "Kur'an olsaydı Allah Kur'an derdi kardeşim , Allah kelime eksikliğimi çekiyor? ,  Zikr kelimesini kullandığına göre demek ki Kur'an değil başka bir şeymiş" denilerek neredeyse gözleri yaşartan !! bilimsel bir tespit ile, İslam dünyasına büyük bir buluş gibi sunulmaktadır.

"Ezzikr" kelimesinin Kur'an olmayıp "Hadis ve Sünnet" olduğu düşüncesinin ortaya atılmasına sebep olan şey nedir?. 

Bunun öğrenilmesi için , önce Muhammed (a.s) a atfedilen söz ve fiillerin "Vahiy" olduğu düşüncesine sahip olanların , bu düşüncelerini meşru bir zemine oturtma çalışmaları dahilinde yaptıkları , yalan , iftira ve tahrif hareketleri dikkate alınmalıdır.

Kur'anın bazı ayetlerinde "Allah sana Kitabı ve HİKMETi indirmiştir" şeklindeki ifadeden , Muhammed (a.s) a inen şeyin sadece Kur'an olmadığı , Kur'an ile birlikte "HİKMET" adında başka bir şeyin daha inmiş olduğu sonucuna varılmış , ve neticede hadis ve sünnetin vahiy olması gerektiğini düşünerek , bu düşüncelerine Kur'andan kılıf uydurmak isteyenlerce gerekli delil bulunmuş !! , "Hikmet" kelimesinin Kur'an ile birlikte inen "Hadis ve Sünnet" i kapsadığı sonucuna varılmıştır. 

Artık bundan sonra , Allah (c.c) nin indirdiğini beyan ettiği ve Kur'an harici kelime ile ifade edilen şeyin adının "Hadis ve Sünnet" olarak anlaşılması gerektiği düşüncesi ortaya atılmıştır. Hicr s. 9. ayeti içinde geçen "Ezzikr" kelimesinin , Kur'an harici inen bir şeyi kapsadığı düşüncesi ortaya atılarak , aynı ayet içinde geçen , "Zikrin korunduğu" ifadesinden destek alınarak , "Zikr hadis ve sünnettir , bunlarda demek ki Allah tarafından korunmuştur" iddiası ortaya atılarak , rivayet kitaplarının ihtiyacı olan "Dokunulmazlık" ve "Sorgulanamazlık" kılıfı bu yolla kitaplara giydirilmiş, ve hala giydirilen kılıfın bu kitaplar üzerinden çıkarılmaması için büyük bir mücadele verilmektedir. 

Kur'an içinde geçen "Hikmet" kelimesi ile ilgili olarak, bundan önce müstakil yazılarımız olduğu için , bu konuyu burada açmadan , isteyenlerin bu konudaki düşüncelerimizi öğrenme amacı ile yazıların linklerini veriyoruz. 
http://kuranimuminceanlamak.blogspot.com.tr/2014/02/hikmet-kurandan-ayr-olarak-inen-bir.html
http://kuranimuminceanlamak.blogspot.com.tr/2014/11/kitap-ve-hikmet-uzerine-kuranda-bir.html

Kur'anı ön yargıların kabul ettirilmesine dayalı bir okuma yönteminin , yanlıştan öte bir durum olduğunu ,ve  bu yöntem ile okunan ayetlerden varılan sonucun Kur'anın anlamının tahrif edilmesi demek olduğunu , bundan önceki yazılarımızda da dile getirerek , böyle bir yöntemin asla tercih edilmemesi gerektiğini hatırlatmaya çalışmıştık.

"Ezzikr" kelimesi , Kur'anda pek çok yerde geçen bir kelime olup , bu geçişlerinden bir tanesi de Allah (c.c) nin elçilerine indirdiği şeyin ismi olarak geçmektedir. Allah (c.c) nin indirdiği şeyin ne olduğunu özellikle belirtmeyerek, bu inenin ne olabileceği, bu kelimenin inmiş olan bir şey ile alakalı olan vereceğimiz ayetlerinde görülecektir.

Ayetleri vermeden önce, bir an için, "Ehli Hadis" düşüncesi tarafından savunulan , Hicr s. 9. ayetinde geçen "Ezzikr" kelimesinin, "Hadis ve Sünnet" olduğu düşüncesinin doğru olduğunu var sayarak , vereceğimiz ayetlere bu fırka mensuplarınca "Ezzikr" kelimesine verilen anlamı parantez açarak içine (Hadis ve Sünnet) şeklinde bir ilave yapalım, ve ehli hadis tarafından ortaya atılan sünnet ve hadisin korunmuşluğu iddiasının nasıl bir faciaya yol açtığına bir bakalım.

Aşağıya , Kur'an içinde geçen ve Allah (c.c) den inen bir şeyi ifade eden "Ezzikr" kelimesinin geçtiği ayetleri alarak, ve bu kelimeye "Ehli Hadis" fırkasının verdiği Hadis ve Sünnet anlamını vererek , ortaya atılan iddianın nasıl bir iddia olduğunu görelim.

[015.006]  Dediler ki: Ey kendisine zikir (HADİS ve SÜNNET) indirilen kişi; sen, mutlaka delisin.
[036.011] Sen ancak zikre (HADİSE ve SÜNNETE) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla müjdele.
[043.005] Siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye, şimdi o zikri (HADİS ve SÜNNETİ) sizden (uzaklaştırıp) bir yana mı bırakalım?
[068.051] O küfretmekte olanlar, zikri (HADİS ve SÜNNETİ) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle yıkıp-devireceklerdi. «O, gerçekten bir delidir» diyorlar.
[016.043-44]  Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka (peygamberler) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir (HADİS ve SÜNNET) ehlinesorun.Kitablar ve apaçık delillerle. Sana da insanlara indirileni açıklayasın diye bu zikri(HADİS ve SÜNNETİ) indirdik. Belki düşünürler.
[021.007]  Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkekler dışında göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, şu halde zikir (HADİS ve SÜNNET)ehline sorun.
[021.105]  Andolsun ki; Zikir (HADİS ve SÜNNET) ten sonra Zebur'da da yazdık ki: Yeryüzüne ancak salih kullarım varis olur.
[025.029]  «Çünkü o, gerçekten bana gelmiş bulunduktan sonra beni zikir(HADİS ve SÜNNET)den  saptırmış oldu. Şeytan da insanı 'yapayalnız ve yardımsız' bırakandır.»
[038.001] Sad, zikir (HADİS ve SÜNNET) sahibi, Kur'an'a and olsun ki.
[038.008]  Zikir (HADİS ve SÜNNET) aramızdan ona mı indirilmiştir? Hayır, onlar zikrimden şüphededirler. Hayır, onlar henüz azabımı tatmamışlardı.
[054.025]  «Zikir (HADİS ve SÜNNET), aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir» .
[003.058] Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikr (HADİS ve SÜNNET)den okuyoruz.

Yukarıda verdiğimiz ayetler , Hicr s. 9. ayeti içinde geçen "EZZİKR" kelimesinin, Kur'anın diğer ayetlerindeki geçtiği yerlere , ehli hadis fırkasının iddiasının bir an için doğru olduğunu kabul ederek açtığımız parantez sonucu onların bu kelimeye verdiği, (Hadis ve Sünnet) şeklinde anlamın, diğer ayetlerde nasıl bir faciaya dönüştüğünü göstermektedir.  

Hicr s. 9. ayetini , sadece 6. ayetten gelen bağlamını gözeterek ÖN YARGISIZ bir biçimde okumak dahi , bu kelimenin ifade ettiği anlamın KUR'AN olduğunu bizlere göstermektedir.

"Biz diğer ayetlerde geçen "Ezzikr" kelimesinin hadis ve sünnet olduğu iddiasında değiliz , iddiamız sadece Hicr s. 9. ayeti içinde geçen kelime ile sınırlıdır" şeklinde bir iddia ortaya atılacak olursa , bu iddiaya karşı cevabımız şu dur ;

Bu kitap kimsenin ön yargılarını kabul ettirmek için istediği gibi okuyabileceği bir kitap değildir. Bu kitabın içinde geçen kelimeler , birbiri ile uyumlu ve çelişki arz etmeyen bir yapıya sahiptir. Siz böyle bir okuma ile , Allah (c.c) yi bir yerde başka , bir yerde başka diyen bir kimse durumuna düşürerek , çelişkili bir kitap indirmiş olduğunu fiilen iddia etmektesiniz. 

Kur'andaki bir kelime , kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahip olup, o kelimeye verdiğiniz bir anlamın , aynı kelimenin geçtiği diğer ayetlerde de aynı anlama sahip olması gerekmektedir. Hicr s. 9. ayetinde geçen "Ezzikr" kelimesine verdiğiniz "Hadis ve Sünnet" anlamının , aynı kelimenin geçtiği diğer ayetlerde aynı anlamı koyduğumuz zaman ortaya çıkan durumu gözleriniz ile gördüğünüzde acaba verdiğiniz bu anlam, içinize sinecek ve vicdanınızı rahatlatacak mı ?.

Kur'an içinde geçen "Ezzikr" (Hatırlatma) kelimesi , Allah (c.c) nin elçilerine indirdiği vahyin ortak bir adı olup , bu ortaklığı 21.7-105 / 16. 43 / gibi ayetlerde , Kur'andan önce inen bir kitap olan "Tevrat" için kullanılmaktadır. Diğer ayetlerde geçen "Ezzikr" kelimesi , Muhammed (a.s) a inen şeyin adı olan KUR'AN için kullanılmakta olup , bu kelimenin Kur'an harici inen bir şeyi ifade ettiğini iddia etmek , kitabın anlamını rivayet kitaplarını kutsamak uğruna tahrif etmeye çalışmaktan başka bir şey olamaz. 

Allah (c.c) nin Muhammed (a.s) a Kur'an haricinde başka şeyler indirdiği , ve bu inen şeyin "Hadis ve Sünnet" olduğu iddia edilerek , elimizde olan rivayet kitaplarındaki muhteviyatın "Vahiy" olduğunu iddia etmek , Allah (c.c) ve elçisine karşı yapılan büyük bir iftiradır. Kul mahsulü olan rivayet kitaplarını kutsamak adına yapılan bu düşüncenin adı "Küfür" ve "Şirk" ten başka bir şey değildir.


Sonuç olarak ; Muhammed (a.s) a atfedilen söz ve fiillerin İslam düşüncesi içinde nasıl bir konuma sahip olacağı yönünde ortaya atılan farklı düşüncelerden birisi olan , bu söz ve fillerin "Vahiy" olduğu düşüncesi , uydurma rivayetler ve Kur'an ayetlerinin "Anlam Tahrifi" yolu ile tevil edilmesi sonucunda meşruiyet kazandırılması yoluna gidilmeye çalışıldığı malumdur.

Hicr s. 9. ayetinde geçen zikrin korunduğunun ifade edilmesinden kast edilen anlamın , bu kelime ile ifade edilen şeyin Kur'an değil , Muhammed (a.s) a atfedilen söz ve fiiller olduğu , dolayısı ile hadis ve sünnetin korunmuş olduğunun ayet ile sabit !! olduğu iddia edilerek , kul mahsulü olan kitaplar içindeki sözler Kur'an ile aynı dereceye getirilmiştir.

Kur'an, kendi içinde bir anlam örgüsüne sahip olduğu için , kalbinde hastalık bulunanlar tarafından yapılmak istenilen her türlü tahrif hareketleri yine kitabın kendisi tarafından bu kimselerin suratlarına bir şamar olarak dönmektedir. 

"Ezzikr" kelimesinin Hicr s. 9. ayetinde "Hadis ve Sünnet" i ifade ettiği iddiası , aynı kelimenin geçtiği diğer ayetlere "Hadis ve Sünnet" kelimelerini oturttuğumuz zaman tahrifin boyutlarının şiddetinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdiğimizde söylenecek fazla bir şey bırakmamaktadır. 

RABBİMİZ BİZLERİ , KİTABINI ÖN YARGILAR İLE OKUYARAK ANLAMINI, RİVAYET KİTAPLARINI KUTSAMAK ADINA TAHRİF ETMEKTEN ÇEKİNMEYEN KULLARININ ŞERRİNDEN MUHAFAZA BUYURSUN.

2 yorum:

  1. Hocam o zaman bu dinin önündeki en büyük engel sünnettir. Diyebilir miyiz

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Dinin önündeki en büyük engel sünnet değil sünnet diye uydurulan yalan ve iftiralardır.

      Sil